**PORTE OUVERTE** WIR SAGEN DANKE AN UNSERE KUNDEN!

Äis Dieren vun 2 Deeg Porte Ouverte sinn elo zou.

Et war mat grousser Freed Iech op äiser PORTE OUVERTE ze begréissen.

Mer soen Merci an bis geschwënnn erëm

CAMPING BUTTEK SCHINKER!!!

Schreibe einen Kommentar